หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

บรรจุภัณฑ์ , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กทม. (จตุจักร)
15/10/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• วางแผนงาน กำหนดงบประมาณ และแนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักลงทุนสัมพันธ์ ให้ตรงความต้องการของนักลงทุนแต่ละกลุ่ม (ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ) และให้สอดคล้องและบรรลุผลตามนโยบายบริษัทฯ
• บริหารการจัดทำข้อมูล รวบรวมรายงานการสรุปผลการดำเนินงาน สำหรับประกอบการนำเสนอภาพรวมของบริษัท และผลการดำเนินงานทางธุรกิจให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ที่สนใจในบริษัท รวมถึงสนับสนุนการจัดทำหนังสือชี้ชวนแก่ผู้ลงทุน
• ร่วมวิเคราะห์การเงินและคาดการณ์การเงินในอนาคต ประมาณการผลประกอบการ ประเมินราคาหุ้น อัตราส่วนราคาต่อกำไร และมูลค่าหุ้นเพื่อสะท้อนผลการดำเนินธุรกิจ
• ศึกษา วิเคราะห์ ภาวะตลาด สถานะ การเคลื่อนไหว และแนวโน้มราคาหลักทรัพย์ของธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน และวิเคราะห์มุมมองต่างๆ จากบุคคลภายนอก (นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์) ให้แก่ผู้บริหาร
• จัดทำรายงานประจำปี และรายงานต่างๆ ที่จำเป็นต่อนักลงทุน และหน่วยงานภาครัฐ จัดทำรายงานและสื่อสารข้อมูลตามความต้องการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงสถาบันจัดอันดับเครดิตเรทติ้ง
• วิเคราะห์ วางแผน และร่วมกำหนดกลยุทธ์เพื่อระดมทุนจากนักลงทุน
• ริเริ่มกิจกรรมต่างๆที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มบริษัทและผู้ลงทุนรวมถึงผู้ถือหุ้น
• วางแผน บริหาร การใช้สื่อและเครื่องมือต่างๆ ในการชี้แจงข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัทแก่นักลงทุนและบุคคลภายนอก


คุณสมบัติ
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้าน IR, การวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ,การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ในระดับ Manager 5 ปี ขึ้นไป
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดี สามารถสื่อสารกับนักลงทุนหรือสถาบันทางการเงินต่างประเทศ และสามารถเขียนรายงานภาษาอังกฤษได้ดี
• สามารถจัดทำ และนำเสนอได้ดี (Presentation) มีไหวพริบในการสื่อสาร และแก้ไขปัญหา
• บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม
• เรียนรู้เร็ว มีความคิดสร้างสรรค์ มีความละเอียด รอบคอบ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 8 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Thantawan Industry Public Company Limited is one of the leading plastic bag and straw manufacturers with more than 40 years of experience leading us to the specialist in a production system and quality control with modern technology by following international standards.

Our main products are different types of plastic straws, food packaging bag including a built-in zipper and zipper slider, multi-purpose bags in various industries, freezer bags, shopping bags, handle bags, garbage bags, and zipper lines for packaging.

All goods can be produced either monolayer film or multi-layer film. As aforementioned products can be made by bioplastics, compostable plastics as well as products with modern technology for raw materials, such as packaging to extend the shelf life of vegetables and fruits (Modify Atmosphere Packaging), Anti-microbial packaging, TEMP. Indicator Packaging, etc.

We offer customization for all product sizes and all styles based on customer requests. In addition, our services include consulting services on design, development, design and product quality as well as problem-solving. 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 32nd Floor, Suntowers Building A, 123 Vibhavadi-Rangsit Road, Chompon, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2273-8333 ต่อ 3256, 3266
โทรสาร : 0-2273-8282
โฮมเพจ : http://www.thantawan.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)