หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/09/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายขาย(ทีมร้านยา)

บริษัท เซเลส (ประเทศไทย) จำกัด
การตลาด
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ดำเนินการวางแผนงานและทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางการตลาดและเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์เพื่อสร้างยอดขายตามเป้าหมายที่วางไว้
• ดำเนินการวิเคราะห์ สรุปข้อมูลการขายในช่องทางต่างๆเพื่อวางแผนการ Promote สินค้าภายใต้ Concept ที่ตั้งไว้
• ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายตามแผนงานภายในกรอบเวลาที่กำหนด
• แก้ไขติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน
• วางแผน ติดตาม สำรวจ สรุป และรายงาน ผลของแผนกลยุทธ์ของทีม และรายงานผลการปฏิบัติการของทีมต่อเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
• ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายของบริษัท

คุณสมบัติ
• เพศชาย / หญิง อายุ 30-40 ปี ระดับการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการตลาด, การจัดการ , สาธารณะสุข หรือเทคนิคการแพทย์
• ประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านการตลาดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอางทางการแพทย์ อาหารเสริมในร้านยา
• มีประสบการ์ณงานขายกทม.หรือ ต่างจังหวัด หรือทั้งกทม.และต่างจังหวัด
• ประสบการ์ณการควบคุมทีม ดูแลทีมบริหารจัดการทีม กทม.หรือต่างจังหวัด 2ปีขึ้นไป
• มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น
• มีภาวะผู้นำและมีความคิดสร้างสรรค์
• มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
• สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
• มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 40,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
  • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

ก่อตั้งในปี 2547 โดยกลุ่มเภสัชกรไทยและผู้บริหารที่มีความตั้งใจในการประกอบธุรกิจและสร้างมาตรฐานการตลาดเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ด้วยการสรรหาและจัดจำหน่ายยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ดูแลคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐานจากเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย จากแหล่งผลิตที่มีศักยภาพสูงเพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาในราคาที่ยุติธรรม

เซเลสฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้บุกเบิกด้านเภสัชภัณฑ์ที่มีลักษณะ Biosim­i­lar ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เทียบเท่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีราคาสูง เซเลสฯ จะคัดเลือกเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือจากต่างประเทศ มุ่งเน้นชีวเภสัชภัณฑ์ เพื่อการรักษาโรคระบบประสาท กล้ามเนื้อ กระดูก และ มะเร็ง

ด้วยประสบการณ์ และความชำนาญในการทำการตลาดของผู้บริหารมานานกว่า 25 ปี กอปรกับความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์เทียบเท่าที่มีมากขึ้น อันเป็นผลมาจากข้อจำกัดในงบประมาณการจัดซื้อของหน่วยงานรัฐ ปัจจุบันเซเลสฯ ไดัรับความความไว้วางใจในการเป็นผู้จัดจำหน่ายและทำกิจกรรมทางการตลาดแต่เพียงผู้เดียวจากบริษัทยาชั้นนำของประเทศสาธารณเกาหลี เช่น Medy-Tox Inc, MedikanLtd., และ Benev จากประเทศสหรัฐอเมริกา

เซเลสฯ จะมุ่งมั่นในการเผยแพร่ข้อมูลและการวิจัยเพื่อความก้าวหน้าและการรักษาที่ถูกต้อง ไปสู่วงกว้างและเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยต่อไป

 
ที่อยู่ : 455/598 Celeste Haus Building 2 Floor Charansanitwong Rd. Bangkhunsri, Bangkok noi, Bangkok 10700
โทรศัพท์ : 0-2412-8100−2
โทรสาร : 0-2684-8763
โฮมเพจ : https://celestethailand.com/