หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/09/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการแผนกขนส่ง

Transportation Manager
บริษัท ออลเคม ทรานโซลูชั่นส์ จำกัด
การคมนาคมขนส่ง
นครราชสีมา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1 . ติดตามและตรวจสอบการวางแผนจัดส่ง ตลอดจนให้คำปรึกษาเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา และอนุมัติแผนการจัดส่ง

สินค้า

2. ติดตาม ควบคุม การจัดงานของพนักงานจัดส่งให้แก่พนักงานขับรถทุกคนด้วยกวามยุติธรรม โดยสังเกตจากอัตราเบี้ยเลี้ยง

ที่พนักงานขับรถได้รับทุกๆสัปดาห์

3. ควบคุมพนักงานขับรถให้ดำเนินการรับ-ส่งสินค้า ตามใบสั่งงานขนส่งประจำวัน ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเมื่อหน่วยงาน

จัดส่งต้องการทราบข้อมูลหรือเมื่อเกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานขนส่งสินค้า

4. ควบคุมให้พนักงานในแผนกปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

5. อนุมัติใบแจ้งซ่อม และติดตามการซ่อมแซม งานบำรุงรักษาและงานตรวจสภาพรถขนส่งและอุปกรณ์ให้เป็นไปตาม

แผนงานหลักในระเบียบปฏิปัติฉบับนี้

6. อนุมัติการเบิกจ่าย อะไหล่และอุปกรณ์ ตรวจสอบความเหมาะสมในการเบิก - ง่ายอะไหล่และอุปกรณ์ของพนักงานขับรถ

หรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อกันหาสาเหตุของการชำรุด สูญหาย เสื่อมสภาพตามความเหมาะสมกับการใช้งาน

7. ติดตาม ควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมจัดทำรายงานอัตราค่ำเฉลี่ยรายกัน รายคนและกาพรวม

ทุกๆสิ้นเดือน

8. ติดตามพฤติกรรม พนักงานขับรถให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคกลให้ครบเพื่อป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้ และ

รวมถึงติดตามผลการตรวจสภาพรถขนส่งประจำวัน

9. รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ประสานงานการระงับเหตุถูกเฉิน ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง อาทิเช่น หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยราชการ ผู้ผลิต ถูกค้า ผู้ว่าจ้าง รายงานการเกิดเหตุถูกเฉินให้ผู้บังดับบัญชาตามลำดับขั้น สนับสนุนการระงับเหตุ

ฉุกเฉิน อาทิเช่น จัดเตรียม รถสำรอง ทีมสนับสนุน เข้าร่วมสอบสวมหรือสืบสวนเพื่อทาสาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไข

10. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของฝ่ายต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยส่งรายงานมาให้ แล้วดำเนินการแก้ไข หลังจากนั้น

จึงส่งรายงานให้ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการดำเนินการติดตาม

11. แจ้งให้แผนกความปลอดภัยขนส่งทราบเมื่อพบว่ามีสถานที่รับ-ส่งสินค้ำแห่งใหม่ของลูกก้ ในใบสั่งงานหรือได้รับแจ้งจาก

ลูกค้าโดยตรง และมีการติดตามให้มีการสำรวจเส้นทาง และตรวงสถานที่รับ-ส่งสินก้าโดยเร็ว ก่อนทำการส่งสินค้าจริง

12. ติดตามการแก้ไข ป้องกัน เมื่อมีการเขียนรายละเอียด วิธีการที่ต้องดำเนินการ ให้สอดกล้องเป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้อง

ได้ในทุกๆ Case เช่น มาตรการป้องหลังจากวิเคราะห์ตาเหตุแล้ว หรือมาตรการป้องกันข้อร้องเรียนลูกค้าหลังจากวิเกราะห์

สาเหตุ

13. ติดตาม ตรวจสอบ จัดทำรายงานสถานที่รับ-ส่งสินก้าที่ไม่ปลอดภัยพร้อมแนวทางการแก้ไขป้องกันเบื้องดัน โดยส่งให้

14. ร่วมประเงินผลงานการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ พนักงานออฟิตที่อยู่ภายใต้การบังกับบัญชา พร้อมเรียกพูดคุย ชี้แจง

ผู้บังกับบัญชาทุกๆ สัปดาห์และสิ้นเดือน ให้พนักงานทุกคนเข้าใจ โดยใช้หลักการประเมิน 8 มุมมองเป็นผลนำไปใส่คะแนนในใบประเมินของพนักงานภายใน แผนกทุกคนร่วมกับผู้บังคับบัญชา

15. ติดตาม จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม Site & Safely Meeting และ

Present กับลูกค้ำา

16. ให้ความร่วมมือในการถูกตรวจติดตาม ดำเนินการแก้ไข / ป้องกันเมื่อได้รับใบขอให้แก้ไขหรือป้องกันข้อบกพร่อง (QP-DC-02)

17. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังกับบัญชามอบหมาย ซึ่งสอดกล้องกับนโยบายของบริษัทฯ


คุณสมบัติ

1.  ปฏิบัติงานที่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และ นาดี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 

2. เพศชาย / หญิง   อายุ 35 ปี ขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี  ในสาขางานที่เกี่ยวข้อง

4. มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป ในงานบริหารจัดการระบบงานขนส่งสินค้าทางถนน

5. ความสามารถพิเศษ มีความรู้ภาษาอังกฤษ

6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office, Internet  ได้คล่อง 

7. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

8. มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

9. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความขยันอดทน มีลักษณะของความเป็นผู้นำ

10. สามารถขับรถส่วนบุคกลได้ พร้อมใบอนุญาตขับขี่

 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : นครราชสีมา
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ออลเคม ทรานโซลูชั่นส์ จำกัด  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 โดยมีสำนักใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์  ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท คณะผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าประเภทวัตถุอันตรายทางถนนโดยเฉพาะ เนื่องจากเล็งเห็นว่าในอนาคต ประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาระบบการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนให้มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางของการขนส่ง บริษัทฯ กำหนดให้รถขนส่งวัตถุอันตรายต้องมีมาตรฐานตามข้อกำหนดและต้องขึ้นทะเบียนแท๊งค์ยึดติดตรึงกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนั้น ยังมีการกำหนดให้พนักงานขับรถขนส่งวัตถุอันตรายต้องได้รับใบอนุญาตขับขี่โดยเฉพาะ มีการกำหนดให้รถขนส่งทุกคันต้องติดตั้งระบบติดตามการทำงานด้วย GPS มีศูนย์ตรวจสอบการใช้ความเร็วเกินกำหนดและการควบคุมเวลาขับขี่อย่างต่อเนื่องของพนักงานขับรถของกรมการขนส่งทางบก เป็นต้น อีกทั้งมุมมองและทัศนคติของผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตรายไม่ว่าผู้นำเข้า ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายที่ปัจจุบันให้ความสำคัญต่อการทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น ทำให้กระบวนการคัดเลือกมีความเข้มงวดและต้องการผู้ให้บริการขนส่งที่มีความรู้ ความชำนาญและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง ทำให้บริษัทฯ มองเห็นโอกาสที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้มาตรฐานการขนส่งวัตถุอันตรายในประเทศไทยสูงขึ้นและเป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยมีนโยบายการจัดทำระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้ได้มาตรฐานระดับสากล มุ่งมั่นทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและห่วงใยสิ่งแวดล้อม

 
ชื่อผู้ติดต่อ : santhicha@alchemtrans.com
ที่อยู่ : 43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 080-080-2534
โฮมเพจ : https//:www.dgtrans.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ออลเคม ทรานโซลูชั่นส์ จำกัด