หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

สถาบันอนุญาโตตุลาการ/Thailand Arbitration Center (THAC)
ด่วนมาก!

หน่วยงานรัฐบาล
กทม. (วัฒนา)
19/10/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ลักษณะงาน : ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ผลักดัน และพัฒนาการดำเนินงานด้านการสนับสนุน ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งาน งานแผน งานงบประมาณ งานการเงิน งานพัสดุ งานIT ให้แก่ ที เอช เอ ซี เพื่อให้การดำเนินงานโดยรวมของ ที เอช เอ ซี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้สอดคล้องกับ เป้าหมาย ทิศทางดำเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ของ ที เอช เอ ซี เพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีคุณภาพสูงสุด
1. ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ผลักดัน และพัฒนาการในส่วนงานบริหาร
2. ช่วยดูแลและควบคุมการพัฒนาบุคลากร กำหนดเครื่องมือวัดการพัฒนา และติดตามผลการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ผลักดัน และพัฒนาการในส่วนงานแผน งานงบประมาณ งานการเงิน งานพัสดุ งานIT
4. ช่วยในการตรวจสอบงานงบประมาณและติดตามค่าใช้จ่ายของโครงการต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
5. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนบริการแก่บุคลากรใน ที เอช เอ ซี ในด้านที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการสถาบันฯ


คุณสมบัติ
• อายุ Age: 30-45 ปี year(s) 
• เพศ Gender: ชายและหญิง
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการเศรษฐสาสตร์หรือการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
• มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชี งบประมาณ 
• มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในเชิงลึก
• ทักษะในการประสานงานและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
• ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (วัฒนา)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 มีลักษณะเป็นองค์กรอิสระแยกต่างหากจากองค์กรของรัฐโดยเป็นองค์กรที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเป็นองค์กรที่แสวงหากำไรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและเพื่อเป็นสถาบันที่ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการที่มีความเป็นอิสระและได้มาตรฐานสากลเพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาสถาบันระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการในปัจจุบันของไทยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับองค์กรระงับข้อพิพาทในนานาอารยประเทศ 
ชื่อผู้ติดต่อ : ทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : อาคาร ภิรัชทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 เลขที่ 689 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2018-1615,0-2541-2298-9
โทรสาร : 0-2512-8473-4
โฮมเพจ : http://www.thac.or.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน สถาบันอนุญาโตตุลาการ/Thailand Arbitration Center (THAC)