กลับ
กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล/บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้างานบัญชีต้นทุน

กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล/บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

02/12/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 7 ปี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบวางแผนควบคุม ตรวจสอบการจัดทำบัญชีต้นทุนและบัญชีสินค้าคงคลัง 

2. วิเคราะห์และจัดทำรายงานต้นทุน ควบคุมการตรวจนับสินค้าคงเหลือและกระทบยอดในระบบ

3. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดต้นทุนมาตรฐานของสินค้าและวิเคราะห์ผลการใช้ต้นทุน

4. คำนวณต้นทุนการผลิต เสนอแนวทางในการบริหารจัดการต้นทุนและควบคุมการปิดบัญชีต้นทุน

5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

7. พื้นที่ทำงานจังหวัดอุบลราชธานี


คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี/บัญชีต้นทุน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านบัญชี ต้นทุน 5 ปีขึ้นไป
3. มีภาวะผู้นำ การวางแผนงานทั้งระบบและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4. สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วและมีกรอบเวลากำกับได้ดี

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล/บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900<br>333 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34260
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2273-8666, 095-206-9531
เว็ปไซต์
กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล/บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล/บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ก่อตั้งในปี 2553 โดยเริ่มจากอุตสาหกรรมโรงแป้งมันสำปะหลัง และพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมพลังงานครบวงจร ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควบคุมกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประกอบธุรกิจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ธุรกิจผลิตเอทานอล
กลุ่มที่ 2 ธุรกิจผลิตแป้งมันสำปะหลัง ฟลาวมันสำปะหลัง และไบโอก๊าซ
กลุ่มที่ 3 ธุรกิจบริหารจัดการที่ดิน และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google