หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกรมธรรม์

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกันภัย
กรุงเทพและปริมณฑล
23/09/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการออกกรมธรรม์และสลักหลังของผู้เอาประกันภัยและตัวแทนให้รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งคำนวณจัดสรรความเสี่ยงภัย

2. สรุปงานใบเตือน ออกใบเตือน และติดตามผลการต่ออายุประจำเดือน

3. ติดต่อประสานงานฝ่ายบัญชีเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารสำเนากรมธรรม์ที่ฝ่ายบัญชีได้รับ พร้อมทั้งติดต่อประสานงานสาขาในการติดตามเบี้ยประกันภัยที่ค้างชำระของตัวแทนและลูกค้า

4. ให้ข้อมูลผู้เอาประกันภัยและรายละเอียดความคุ้มครองแก่ฝ่ายมาตรฐานงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อนำข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนมาประกอบการพิจารณาสินไหมทดแทนต่อไป

5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ


• มีภาวะเป็นผู้นำ

• มีความรู้ด้าน Excel word ppt

• พิมพ์ดีด 40 คำต่อนาที

• มีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• มี Attitude Can Do

• กระตือรือร้น มีความตั้งใจให้งานสำเร็จ

• มีความรับผิดชอบและ อดทน 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
“วิริยะประกันภัย” เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 37,000 ล้านบท (ข้อมูล ปี 2561) มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท พร้อมศูนย์บริการสินไหมทดแทนและสาขามากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานมากกว่า 6,500 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 73 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความเป็นมืออาชีพด้านการประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตามนโยบายของบริษัทที่ว่า “เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มั่นคง โปร่งใส จริงใจ และเป็นธรรม”
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 121/28,121/65 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : 0-2641-3593
โฮมเพจ : http://www.viriyah.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)