หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

งาน หางาน สมัครงาน

Training Manager

บริษัท ออลเคม ทรานโซลูชั่นส์ จำกัด

การคมนาคมขนส่ง
กรุงเทพและปริมณฑล
12/10/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ และอบรมพนักงาน ตามข้อกำหนด

2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือที่เกี่ยวข้อง ทั้งระบบ

3. สำรวจและจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี ร่วมกับหน่วยงาน

4. จัดเก็บและทำประวัติการฝึกอบรมพนักงานทั้งระบ

5. ประสานกับหน่วยงานในการติดตามการจัดอบบรม ตามแผนการอบรมประจำปี

6. ประสานกับศูนย์ฝึกอบรมภายในและภายนอกในการจัดอบรม

7. จัดทำเอกสารและยื่นเอกสารกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งระบบ

8. จัดทำรายงานการจัดอบรมพัฒนา นำเสนอผู้จัดการฝ่าย

9. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติ

1. เพศหญิง / ชาย  อายุ 25 - 45 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล

3. ประสบการณ์งานด้านฝึกอบรมและพัฒนา ไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป

4. มีความสามารถพิเศษ  มีความรู้ภาษาอังกฤษ ด้านคอมพิวเตอร์ กฏหมายภาษีอากร

5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความขยันอดทน

6. มีความละเอียยรอบคอบในการทำงานสูง


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ออลเคม ทรานโซลูชั่นส์ จำกัด  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 โดยมีสำนักใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์  ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท คณะผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าประเภทวัตถุอันตรายทางถนนโดยเฉพาะ เนื่องจากเล็งเห็นว่าในอนาคต ประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาระบบการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนให้มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางของการขนส่ง บริษัทฯ กำหนดให้รถขนส่งวัตถุอันตรายต้องมีมาตรฐานตามข้อกำหนดและต้องขึ้นทะเบียนแท๊งค์ยึดติดตรึงกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนั้น ยังมีการกำหนดให้พนักงานขับรถขนส่งวัตถุอันตรายต้องได้รับใบอนุญาตขับขี่โดยเฉพาะ มีการกำหนดให้รถขนส่งทุกคันต้องติดตั้งระบบติดตามการทำงานด้วย GPS มีศูนย์ตรวจสอบการใช้ความเร็วเกินกำหนดและการควบคุมเวลาขับขี่อย่างต่อเนื่องของพนักงานขับรถของกรมการขนส่งทางบก เป็นต้น อีกทั้งมุมมองและทัศนคติของผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตรายไม่ว่าผู้นำเข้า ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายที่ปัจจุบันให้ความสำคัญต่อการทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น ทำให้กระบวนการคัดเลือกมีความเข้มงวดและต้องการผู้ให้บริการขนส่งที่มีความรู้ ความชำนาญและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง ทำให้บริษัทฯ มองเห็นโอกาสที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้มาตรฐานการขนส่งวัตถุอันตรายในประเทศไทยสูงขึ้นและเป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยมีนโยบายการจัดทำระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้ได้มาตรฐานระดับสากล มุ่งมั่นทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและห่วงใยสิ่งแวดล้อม

 
ชื่อผู้ติดต่อ : santhicha@alchemtrans.com
ที่อยู่ : 43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 080-080-2534
โฮมเพจ : https//:www.dgtrans.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ออลเคม ทรานโซลูชั่นส์ จำกัด