Enjoy faster and better
experience on App!

งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงรถยนต์ (ประจำสาขาพระสมุทรเจดีย์)

บริษัท ออลเคม ทรานโซลูชั่นส์ จำกัด

Transportation/Logistic
Samutprakarn
15/10/2021
Duties & Responsibilities

1. จัดทำแผนกการบำรุงรักษารถขนส่ง, ถังบรรจุและอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชา

2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดในการบำรุงรักษาให้แก่พนักงานซ่อมบำรุง กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด

3. ติดตามตรวจสอบให้รถทุกคันที่มีสายลงสินค้าทุกเส้น ได้รับการทดสอบตามข้อกำหนดพร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

4. ให้คำแนะนำวิธีการในการบำรุงรักษารถขนส่ง แท็งบรรจุ แผงท้ายด้านหน้าและด้านหลังของรถขนส่ง รวมถึงระบบช่วงล่างของรถกึ่งพ่วงใต้บังคับบัญชาเข้าใจอย่างแท้จริง

5. ติดตามให้มีการจัดทำประวัติ การจัดเก็บ และรายงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซมและการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทุกคันอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพพร้อมจัดทำรายงานเพื่อวิเคราะห์งานเชิงป้องกันและพัฒนา ตามระบบคุณภาพ

6. ติดตามตรวจสอบและ ควบคุมให้พนักงานในแผนกซ่อมบำรุงปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียงปฏิบัติในการทำงานต่างๆ ที่กำหนดไว้ตลอดจนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท

7. จัดทำสรุปรายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือนและเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการแก้ไข ปรังปรุงเพื่อให้การทำงานดีขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

8. จัดการประชุมภายในแผนกซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อชี้แจงและ แลกเปลี่ยนข่าวสารที่จำเป็นต่อการทำงาน เพื่อนำไปแก้ไข ปรับปรุงให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

9. ประสานงานกับศูนย์บริการเพื่อให้ได้รับการบริการที่ดีและซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ที่ถูกต้อง ไม่มีปัญาหาการซ่อมซ้ำ

10. ติดตามสอบเทียมอุปกรณ์ เครื่องมือวัดที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้ตรงตามข้อกำหนด

11. ติดตาม ทวนสอบ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเมื่อรถขนส่ง แท็งก์บรรจุ แผงท้ายรถขนส่ง รวมถึงอุปกรณ์ส่วนครบทุกประเภทให้ได้รับการทดสอบ ตรวจสอบให้สอดคล้องตามข้อมกำหนดของกฎหมาย

12. เสนอให้มีการจัดทำทบทวนหรืออนุมัติการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบภายใต้อำนาจอนุมัติและขั้นตอนที่ระบุไว้

13. บริหารงานที่จนรับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบเสนอแนะให้มีการแก้ไขและป้องกันหากพบว่ามีแนวโน้มที่จะไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดแก่ผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง

14. ให้คำปรึกษา แนะนำในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันผู้ใต้บังคับบัญชา

15. ส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมหรือจัดทำโครงการพัฒนาต่อยอดจากของเดิมเพื่อการปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้นเดือนละ 1 โครงการ

16. ควบคุมพนักงานในแผนกให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

17. มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา และรายงานผลการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน

18. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทQualification

1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเครื่องยนต์ / เครื่องกล หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. ประสบการณ์ ด้านการซ่อมบำรุงรถยนต์ (รถเทรลเลอร์) 5 ปีขึ้นไป

4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office, Internet  ได้คล่อง 

5. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

6. มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความขยันอดทน มีลักษณะของความเป็นผู้นำ

8. สามารถขับรถส่วนบุคกลได้ พร้อมใบอนุญาตขับขี่

 

 

Basic qualification
Type of job : Full Time
Quantity : 1 quota
Gender : Male
Salary(Baht) : 25,000 - 40,000 baht/Month
Experience : 5 - 10 year(s)
Location : Samutprakarn
Education : Diploma of Vocational Education
Welfare
  • Accident Insurance
  • Employee's uniform
  • Funeral payment support
  • Health insurance
  • Performance/results-based bonus
  • Provident Fund
  • Social security
  • Staff training and development
  • Telephone bill allowance
About company
บริษัท ออลเคม ทรานโซลูชั่นส์ จำกัด  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 โดยมีสำนักใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์  ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท คณะผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าประเภทวัตถุอันตรายทางถนนโดยเฉพาะ เนื่องจากเล็งเห็นว่าในอนาคต ประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาระบบการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนให้มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางของการขนส่ง บริษัทฯ กำหนดให้รถขนส่งวัตถุอันตรายต้องมีมาตรฐานตามข้อกำหนดและต้องขึ้นทะเบียนแท๊งค์ยึดติดตรึงกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนั้น ยังมีการกำหนดให้พนักงานขับรถขนส่งวัตถุอันตรายต้องได้รับใบอนุญาตขับขี่โดยเฉพาะ มีการกำหนดให้รถขนส่งทุกคันต้องติดตั้งระบบติดตามการทำงานด้วย GPS มีศูนย์ตรวจสอบการใช้ความเร็วเกินกำหนดและการควบคุมเวลาขับขี่อย่างต่อเนื่องของพนักงานขับรถของกรมการขนส่งทางบก เป็นต้น อีกทั้งมุมมองและทัศนคติของผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตรายไม่ว่าผู้นำเข้า ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายที่ปัจจุบันให้ความสำคัญต่อการทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น ทำให้กระบวนการคัดเลือกมีความเข้มงวดและต้องการผู้ให้บริการขนส่งที่มีความรู้ ความชำนาญและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง ทำให้บริษัทฯ มองเห็นโอกาสที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้มาตรฐานการขนส่งวัตถุอันตรายในประเทศไทยสูงขึ้นและเป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยมีนโยบายการจัดทำระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้ได้มาตรฐานระดับสากล มุ่งมั่นทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและห่วงใยสิ่งแวดล้อม

 
Contact person : santhicha@alchemtrans.com
Address : 43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Phone number : 080-080-2534
View more jobs at บริษัท ออลเคม ทรานโซลูชั่นส์ จำกัด