งาน หางาน สมัครงาน
งาน หางาน สมัครงาน
เจ้าหน้าที่การตลาดสาขา (เชียงราย)
Customer Service
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทำแผนการตลาด และทบทวนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อแสวงหาเงินฝาก สินเชื่อ รายได้ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
2. จัดทำ Call Plan ในการออกพบลูกค้า
3. จัดทำ Call Report ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (เงินฝาก/สินเชื่อ) ให้เป็นไปตามแผนการตลาดที่วางไว้ เสนอผู้บังคับบัญชา
4. ติดตาม ดูแล ออกพบ และเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
5. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่ลูกค้าให้มาใช้บริการด้านเงินฝาก/สินเชื่อ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคาร เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้ารายใหม่
6. เสนอขายผลิตภัณฑ์ (Cross Sell) และแสวงหายอดเงินฝาก/สินเชื่อ/รายได้ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ เพื่อขยายฐานลูกค้า รายใหม่ ตามเป้าหมายที่ได้รับ
7. ให้บริการลูกค้าด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และให้มีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจในการให้บริการ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร และสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าอยู่เสมอ
8. ประสานงานด้านการปฏิบัติงานสินเชื่อ ระหว่างสาขากับ Hub /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับ-ส่งเอกสารสำคัญ, ติดตามแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา ฯลฯ ปฏิบัติงานด้านบรรจุ/ตรวจนับเงินสด และเปลี่ยนกล่องเงิน ATM ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของสาขาและธนาคาร เพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
9. ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาให้แก่พนักงานสาขา ให้ปฏิบัติงานด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ในสาขาที่สังกัด และสาขาใกล้เคียง เช่น งานด้านเงินฝาก, งานด้านสินเชื่อ, งานพิธีการสินเชื่อ, การให้บริการเช็คเกี๊ยว ฯลฯ
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
1. การศึกษา และ/หรือ ประสบการณ์ : ปริญญาตรี / โท สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ : ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
3. ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ : ภาษาอังกฤษพอใช้
4. มีประสบการณ์จากสถาบันการเงิน หรืองานบริการไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความรู้ในเชิงธุรกิจ ด้านการตลาด สามารถให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
5. มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต, ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย, มี IP หรือ Single License
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ :
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท

LH BANK
We are Family

Opportunity for a Compelling Change For the Better

Why not? When it is refreshing enough!! From the country is largest asset-based and most secured property developer with the highest market share, to forming an integrated financial institution with top notch expertise in Time Deposit, Housing Loan, Factoring, Corporate

Be a part of this novelty where people are our prime assets and every path taken by you is full of growth and success opportunities.

Toward Success Together

สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : No.1 Q House Lumpini, South Sathorn Road, Sathorn, Tungmahamak, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2359-0299
โทรสาร : 0-2343-8794
โฮมเพจ : http://www.lhbank.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
คีย์เวิร์ด : เจ้าหน้าที่ประจำสาขา , Teller , Head Teller , งานธนาคาร , เจ้าหน้าที่ให้บริการประจำเคาน์เตอร์ธนาคาร , csm , csr , CSO , PBO , PB , PFC , BAY , KBANK , UOB , BBL , SCB , เกียรตินาคิน , CIMB , KK , เจ้าหน้าที่ธุรกิจ , เจ้าหน้าที่ธนกิจ , เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า , ธนาคาร , หัวหน้าธุรกิจ , หัวหน้าธนกิจ , นายหน้าประกันชีวิต , นายหน้าประกันวินาศภัย , IC , กองทุน , ผู้แนะนำกองทุน , ธุรกรรมทางการเงิน , เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ , วางแผนการเงิน , การลงทุน , Wealth , สถาบันทางการเงิน , Ic License , หลักทรัพย์ , ประกันภัย , Single License , ประกันวินาศภัย , กองทุนและประกัน , การเงินการธนาคาร , บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบุคคล , Wealth Relationship , ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน , แนะนำการลงทุน , Non Life Insurance , Ic Complex 1 , Life Insurance , การธนาคาร , การเงิน , บริการด้านการเงิน , Banking , เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ